Brazilian Girls S$99 recommend Girls
topclass
บอกชื่อบิวตี้กูรู รับส่วนลดทันที 15%

Datsumo Labo คือ?

Datsumo Labo เปิดสาขาแรกในญปี่ ่นุ ทชี่ บิ ยู า่ ยา่ นทเี่ ป็นศนู ยร์ วมแฟชนั่ และคน หนุ่มสาวในกรงุโตเกยีวเมอื่เดอืนสงิหาคมปี2010ปัจจบุนัเปิดกจิการได้4ปีขยาย สาขา 80 สาขาแลว้ ทวั่ โลก เราเป็ นซาลอนกาจัดขนทวั่ เรอื นรา่ งโดยเฉพาะทเี่ ป็ นที่ กลา่ วถงึ มากทสี่ ดุ เราลบภาพลกั ษณ์ทวี่ า่ การกาจดั ขนทว่ั เรอื นรา่ งตอ้ งเสยี คา่ ใชจ้ า่ ย เป็นจานวน มากออกไป แลว้ พฒั นาเมนูกาจัดขนทวั่ เรอื นรา่ งแบบรายเดอื นทมี รี าคา ถกู ทสี่ ดุ ขนึ้ มา ซง่ึ แพ็จเกจกาจัดขนทวั่ เรอื นรา่ งแบบรายเดอื นนเ้ี ป็นทยี่ อมรับของ สาวๆทวั่ ญปี่ ่ นุ เป็ นจานวนมาก ประกอบกบั เรามพี นักงานทมี่ ปี ระสบการณ์ ความรแู ้ ละ เทคนคิทเี่พยีบพรอ้มคอยตอบโจทยค์วามตอ้งการใหก้บัลกูคา้ทกุทา่นวธิกีาจัดขน แบบ S.S.C ของ Datsumo Labo เป็นวธิ กี าจดั ขนทล่ี ้าสมยั ทสี่ ดุ ซง่ึ มปี ระสทิ ธภิ าพ เหนอื กวา่ เลเซอร์ IPL แบบเดมิ นอกจากนเี้ รายังใชเ้ ครอ่ื งกาจดั ขนแบบใหมท่ ท่ี าให ้ เกดิ ความเสยี หายตอ่ ผวิ นอ้ ย ทสี่ ดุ และเหมาะสมกบั ทกุ สภาพผวิ ของลกู คา้

>ความแตกตา่งระหวา่งการกาจัดขนดว้ย S.S.C กบั เลเซอร์ IPL คอื ?

Bring your girlfriends and get a group discount!